ביטול הליכי פשיטת רגל - אימתי ומדוע? הסבר משפטי מפורט באתר פשיטת רגל נט...
ביטול הליכי פשיטת רגל - אימתי ומדוע?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

ביטול הליכי פשיטת רגל - אימתי?

Hebrew

הליכי פשיטת רגל עשויים להגיע לידי גמר במספר אופנים אפשריים. מהם לטובת החייב וביוזמתו ומהם עקב התנהגות בלתי הולמת של החייב וניצול לרעה של ההליך. 

המטרה המרכזית של הליכי פשיטת רגל הינה כינוס נכסי החייב, חלוקתם בין כלל הנושים על פי סדר הקדימות בפירעון והבאה לסיום ההליך.

דיני פשיטת רגל מעגנים שלוש מתכונות אפשריות לביטול הליכי פשיטת רגל: קבלת הפטר, גיבוש הסדר עם נושים אשר טעון אישור הנושים ובית המשפט או עקב ניצול לרעה של סטאטוס פשיטת הרגל על ידי החייב.

דבר החקיקה אשר מסדיר את ביטול הליכי פשיטת רגל הינו פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"מ - 1980. סעיף 55 לפקודה עוסק בסמכות בית המשפט לבטל הכרזה על פשיטת רגל ומונה את הטעמים לכך. 

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

קבלת הפטר לצורך ביטול וסיום הליכי פש"ר

הפטר מהווה אקורד הסיום להליכי פשיטת רגל, לו מייחל כל חייב.

מדובר בצו אשר ניתן על ידי בית המשפט ומורה על מחיקת כלל חובות העבר שצבר החייב. את בקשת ההפטר רשאים להגיש החייב עצמו או כונס הנכסים, במידה ולנושים אין אינטרס בכך.

על פי רוב ניתן ההפטר לאחר שהחייב עמד בתשלומים שנקבעו להנחת דעת בית המשפט או פרע את החוב במלואו.

צו ההפטר מזכה את החייב מכל חוב בר תביעה (למעט חריגים המנויים בחוק). בנתינת הצו מתבטלת הכרזת פשיטת הרגל ומביאה עמה בהכרח גם לביטול ההליכים תוך מתן אור ירוק לחייב להמשיך בדרכו, משוחרר מחובות העבר.
 
הקניית הפטור מאפשרת לחייב לפתוח פרק חדש בהתנהלותו הפיננסית ומתירה בידו אפשרות לחזור לשגרת חיים רגילה ולהשתלב שוב בעולם העסקי.

גיבוש הסדר תשלומים לצורך ביטול הליכים

דרך אפשרית נוספת לביטול הליכי פשיטת רגל הינה הגעה להסדר עם הנושים. משמעות גיבוש הסדר כזה הינה ביטול כלל הליכי פשיטת הרגל הנוגעים לחובות העבר ומתן אפשרות לחייב לפתוח דף חדש בחייו.

שלא כהפטר אשר ניתן בשלב מתקדם של ההליך לאחר עמידה בתשלומים, הסדר יכול להיות מוצע על ידי החייב בכל שלב של הליכי פשיטת הרגל.

במסגרת ההסדר מציע החייב עמידה בתשלום שיעור מסוים מסך החובות הכללי ומבקש ויתור לגבי יתרת החוב.

קבלת ההסדר טעונה מתן אישור הנושים באסיפה מיוחדת ולאחריה נדרש אישור מטעם בית המשפט. לאחר כניסת ההסדר לתוקף ייתכן שיבוטלו הליכי פשיטת הרגל. 
 
ניצול לרעה של ההליך על ידי החייב

יתכן גם מצב של ביטול הליכי פשיטת רגל עקב ניצולם לרעה על ידי החייב. על פי סעיף 55 (ב) לפקודה אין בצעד של ביטול ההכרזה על פשיטת רגל כדי לבטל סטאטוס של פסלות לפי דין אשר חל על החייב מכוח ההכרזה אלא בהוראה מיוחדת של בית המשפט.

ביטול הליכי פשיטת רגל - באילו עוד מקרים זה אפשרי?

על פי סעיף 55 לפקודה, במידה ובית המשפט התרשם שהחייב לא היה צריך להיות מוכרז מלכתחילה כפושט רגל או כאשר החוב נפרע במלואו. בנסיבות אלה רשאי בית המשפט לבטל את ההכרזה בהתאם לפניית אדם המעוניין בכך. דבר הביטול יובא לידיעת הציבור בדרך של פרסום ברשומות ובעיתון יומי.

מתי יראו את החוב כאילו נפרע במלואו?

לצורך אישור הסדרת החוב וביטול ההליכים נדרשת הוכחה שהחייב עמד בהחזר מלוא סכום החוב. נסיבות נוספות שיובילו להכרה בפירעון הינן:

במידה והחייב חלק על גובה החוב יראו בחוב כאילו נפרע במלואו במידה והחייב נתן התחייבות לעמוד בתשלום הסכום שייפסק על ידי הערכאות לרבות הוצאות משפט ולצורך כך הפקיד סכום כספי או נתן ערובה.

בנסיבות בהן לא ניתן לאתר את הנושה או לזהותו יכירו בחוב כאילו נפרע באופן מלא לקופת בית המשפט.

מנגד, ויתור בהתניה על חוב אשר נתבע בהליכי פשיטת רגל לא יוכר כפירעון מלא של החוב.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008