פשיטת רגל נט - כמה כסף אתה משלם? קביעת גובה התשלום של פושט רגל...
כמה כסף אתה משלם? קביעת גובה התשלום של פושט רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

פושט רגל - כמה כסף אתה משלם כל חודש?

Hebrew

במסגרת הליכי פשיטת רגל נהוג לגבש הסדר או פשרה בין החייב לנושים. כחלק מכך מוטל על החייב לעמוד בתשלום חודשי בגובה מסוים המחולק בין כלל הנושים בהתאם לסדר הקדימות הקיים ביניהם בפירעון.

ככלל, גובה התשלום נקבע על פי נוסחא המבקשת לאזן בין הכנסות החייב לבין הוצאותיו, תוך שקלול האינטרסים של הנושים ומצבו הפיננסי של החייב באותה נקודת זמן.

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

רמת הכנסותיו של החייב

במסגרת פרמטר זה מובאים בחשבון השיקולים הבאים:

  • הכנסתו האקטואלית של החייב - ממוצע ההכנסות ברבעון אשר קדם למועד הגשת הבקשה לקביעת התשלום החודשי
  • פוטנציאל השתכרותו של החייב - יקבע על בסיס שורת מבחנים: מקצועו ומשלח ידו של החייב, רקעו ההשכלתי והכשרתו המעשית, גיל, סטאטוס בריאות והכנסות החייב לאורך השנה שקדמה להגשת הבקשה
  • הכנסות נוספות של משפחת החייב - לרבות בן / בת הזוג וקרובי משפחה אחרים המתגוררים עם החייב
  • קבלת קצבאות שונות - להן זכאים החייב או מי מבני משפחתו
  • קיום מקורות הכנסה נוספים לחייב או לבני משפחתו - דוגמת דמי שכירות, תמיכה כלכלית, קבלת דמי מזונות ועוד

אומדן הוצאותיו של החייב

בהיבט זה מצופה מחייב אשר מתנהלים נגדו הליכי פשיטת רגל להפחית בהוצאותיו השוטפות מתוך מטרה להגדיל את גובה התשלום החודשי המשולם לנושים. 
 
שיעור דמי מחייה מינימאליים מעוגן במסגרת סעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, אשר קובע את גובהו של סכום הסף הפטור מעיקול. 

בין ההוצאות המוכרות כהכרחיות

עלויות מחייה שוטפת - לרבות רכישת מוצרי קיום בסיסיים; תשלום חובות, מיסים והיטלים לרשויות השונות כולל רשויות מקומיות ולספקי שירות דוגמת חברת החשמל; הוצאות עבור ביגוד והנעלה, נסיעות והתניידות ועוד.

הוצאות בגין מגורים - מחייב אשר מתנהל נגדו הליך פשיטת רגל מצופה להתגורר בסטנדרט בסיסי בהלימה לנסיבות הכלכליות אליהן נקלע. הוצאות בהקשר זה הינן שכר דירה או תשלום משכנתא חודשי עד לגובה שכר הדירה המקובל באותו אזור מגורים.

הוצאות עבור בני המשפחה של החייב - בגין חינוך, בריאות ועוד.

הוצאות מיוחדות - בהתאם לצרכי החייב ומצבו ולרבות תשלום דמי מזונות בהם נדרש החייב מכוח פסק דין; הוצאות שמכתיב מצבו הבריאותי של החייב דוגמת תרופות ומכשור רפואי וכן הוצאות הנדרשות מכוח הסטאטוס התעסוקתי של החייב, כמו דמי אחזקת רכב המשמש אותו לפרנסתו.

לצורך הוכחת ההוצאות בקטגוריות השונות נדרש החייב להמציא בפני הערכאה המשפטית אסמכתאות רלוונטיות.

אמות מידה נוספות בקביעת גובה התשלום החודשי

בעת קבלת ההחלטה על שיעור התשלום החודשי שיוטל על החייב מנחות את בית המשפט מספר אמות מידה נוספות, בהתאם לנסיבות המקרה:

שעה שמשכורתו של החייב נמוכה ואינה מתיישבת עם פוטנציאל השתכרותו, שהינו גבוה יותר, תופנה כלפי החייב דרישה לנקיטת מאמץ במטרה להגדיל את רמת הכנסתו. בכלל זה יתבקש החייב לחפש אחר מקורות הכנסה נוספים או אלטרנטיביים.

בקביעת גובה התשלום החודשי שיידרש החייב לשלם במסגרת תיק פשיטת רגל ילקח בחשבון שיעור התשלום החודשי שהוטל על החייב בהליכי הוצאה לפועל - במסגרת תיק האיחוד.

חוק הגנת השכר מסדיר כאמור סכום סף הפטור מעיקול. שעה שהכנסתו של החייב אינה מגיע לסכום מינימאלי זה נקבע באופן שרירותי כי 80% מהכנסותיו של החייב יהיו פטורות מעיקול.

באופן עקרוני מצופה מהחייב להתנהל בדרך אשר הולמת את הסטאטוס בו הוא מצוי, לצמצם בהוצאות ולא לנהוג בפזרנות ובאורח נהנתני.

זקוקים לסיוע של עורך דין בנושא פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008