התנגדות לביצוע שטר - מה זה אומר ומהן המשמעויות של הגשת התנגדות? על כל אלה באתר פשיטת רגל נט...
התנגדות לביצוע שטר - מה זה אומר?
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

התנגדות לביצוע שטר הלכה למעשה

Hebrew

התנגדות לביצוע שטר הינה אחת הבקשות המרכזיות אותה רשאי להגיש חייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל. במסגרת ההתנגדות מעלה החייב טענה לפיה פרע את החוב בגינו נפתח התיק נגדו.

הטענה עליה מתבססת הבקשה הינה, שהחוב הוסדר והחייב אינו חב עוד בתשלום עבור שיק, שטר חוב או שטר ביטחון אשר אי פירעונם היוו הסיבה לפתיחת התיק.

התנגדות לביצוע שטר נסמכת על שורה של נימוקים אפשריים, אשר תכליתם לערער אחר גרסת הזוכה. במידה ויעלה בידי החייב להרים את נטל ההוכחה הרי שתישמט הקרקע שהיוותה תשתית לפתיחת תיק ההוצל"פ נגדו, התיק ייסגר וממילא לא יגיע החייב להליכי פשיטת רגל עקב חוסר יכולת פירעון.

לפיכך, הרמת נטל השכנוע בבקשת התנגדות לביצוע שטר תימנע את היקלעותו העתידית של החייב להליכי פשיטת רגל בשל טענת אי סולבנטיות. 

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

עילות המשמשות במסגרת בקשת התנגדות לביצוע שטר 

בין הטעמים המרכזיים שמעלים חייבים כתשתית להתנגדות המוגשת על ידם:

פגמים בחתימה
- זיוף או היעדר הרשאה. מאחר והחתימה מהווה דרישת יסוד מרכזית, בפגמים שנפלו התנגדות לביצוע שטרבחתימה תיפסל כשרות השיק ותוקפו יבוטל. לאחר טענת החייב יועבר הנטל לכתפי הזוכה לסתור את גרסת החייב ולהוכיח כי החתימה ע"ג השיק הינה אכן זו של החייב. 

שיק ביטחון שנחתם למטרה זו בעסקה בין החייב לזוכה - הנטל על החייב להוכיח כי השטר נועד לשמש למטרת ביטחון בלבד וכי לא התקיים התנאי אשר הופך את השטר משטר על תנאי לשטר בר קיום.

כישלון תמורה - על החייב להוכיח כי לא קיבל מהזוכה תגמול כספי בעל ערך עבור השיק שמסר לו, תוך הפרת דרישת התשלום על ידי הזוכה.

אי מתן תמורה כנדרש עבור השטר - הכוונה הינה לתמורה תקינה על פי דיני החוזים בין כזו שכבר ניתנה למושך השטר ובין עתידית. 

חוסר אחיזה כשורה - טענה לאי תקינות השטר שמחזיק הזוכה. למשל: שינויים ומחיקות על גבי השיק, חוסר התאמה בין השם לחתימה, חלוף מועד הפירעון, חילול השיק וכד'.

נפילת פגמים בסיחור השטר - במידה והשיק הושג בנסיבות הכרוכות בכפייה, אלימות, רמאות, מתן תמורה בלתי חוקית וכד' מתערערת זכות הקניין על השטר. 

תקלות בשרשרת ההיסבים של השטר - שעה שמתגלעים פגמים במישור זה מתערער מעמדו של האדם אליו הוסב השיק כאוחז בשטר.

קיזוז חובות - טענה להפרה יסודית של ההתקשרות על ידי המחזיק בשטר, המצמיחה לחייב אפשרות לקיזוז כנגד חיוב שטרי. 

אופן ומועד הגשת בקשת התנגדות לביצוע שטר

על פי תקנה 106 (א) לתקנות ההוצאה לפועל בקשת ההתנגדות תוגש ללשכה אליה הוגשה בקשת ביצוע השטר, בליווי תצהיר בו יפורטו הנימוקים הרלוונטיים ומסמכים תומכים אחרים.

המועד להגשת הבקשה הינו תוך פרק זמן של עשרים יום מהמועד בו הומצאה האזהרה לחייב או תוך תקופה ארוכה יותר, כנגד אישור בקשת להארכת מועד להגשת ההתנגדות מטעם בית המשפט.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008