מרגע שהתברר מעל לכל ספק כי איין אפשרות עוד לגבות את החוב יעבור רישומו לסעיף חובות אבודים. לחץ כאן למידע נוסף וסיוע משפטי מיידי...
חובות אבודים - החזרי מס על חובות שלא ניתן לגבות
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מהם חובות אבודים ובאילו תנאים יוכר חוב כאבוד?

Hebrew

המונח "חוב אבוד" לקוח מן הלכסיקון הנהוג בתחום ראיית החשבון, פירוש המונח משתמע משמו.
במהלך התנהלות העניינים העסקית לקוחות מתחייבים לשלם לבעל עסק / לחברה כספים תמורת סחורה או שירותים שכבר סופקו להם.

הכנסות עתידיות אלה נרשמות בצד ה"זכות" של המאזן החשבונאי. ברגע שעולה חשש כי הסכום בסופו של דבר לא יגבה נהוג לרשמו (כולו או חלקו) תחת סעיף "חובות מסופקים" (חובות אשר קיים ספק אם יכובדו).

מרגע שהתברר מעל לכל ספק כי איין אפשרות עוד לגבות את החוב יעבור רישומו לסעיף "חובות אבודים". מצב שכזה יכול להתממש למשל כאשר החברה החייבת עברה תהליך של פשיטת רגל שבסיומו הוצא "צו הפטר" המוחק למעשה את כל יתרת החובות שלא נמצאה אפשרות להשיבם במסגרת הליך ההוצאה לפועל של פשיטת הרגל.

רישום חוב כחוב אבוד מאפשר את מחיקת סכום החוב מן ההכנסות שנחשבות ככאלה בגינם חייב העסק במס. כך ימנע לפחות תשלום מס עבור הכנסה שבפועל לעולם לא תתקבל.

הוצאה לפועל וחובות אבודים

מסתבר כי בארצנו קיים מוסר תשלומים ירוד. ההערכה היא כי מדי יום כ15,000 המחאות מתגלות חובות אבודים - החזרי מס על חובות שלא ניתן לגבותככאלה ללא כיסוי (צ'קים "חוזרים"). נושים רבים אשר נואשים מלשדל את החייבים להם לשלם את חובם פונים אל לשכת ההוצאה לפועל על מנת שזו תפתח בהליכי גבייה.

לרשות ההוצאה לפועל כלים רבים שהיא מפעילה על מנת לסייע לנושים לקבל את המגיע להם כגון הגבלת חשבון בנק, עיכוב יציאה מן הארץ, עיקול נכסים ומכירתם ועוד. מנגד הליכי הוצאה לפועל מנוהלים כך שגם אינטרסים בסיסיים של החייב נשמרים – העיקרון המנחה הוא כי יש להימנע מלהביא חייב למצב בו יהפוך לעול על כתפי החברה (כך למשל לא ימכרו, בהליך עיקול נכסים, כלי עבודה המשמשים בעל מקצוע לשם פרנסתו).  

למרות שההוצאה לפועל נחשבת כלי יעיל לגביית חובות עדיין במקרים רבים  "נתקע" הליך הגבייה וכך הצטברו במשך השנים מאות אלפי תיקים של חובות שלא ניתן עוד לגבות (בוודאי לא לאחר שתפחו בגין הצמדות, קנסות, חיובים בהוצאות הליכים וכו').

מוערך כי הסכום הכולל של כל החובות אלה אשר לעולם כבר לא יגבו מגיע למאה מיליארד שקלים.

חובות אבודים בראי הפסיקה

בית המשפט העליון ביקש לנצל את העיקרון החשבונאי של רישום חוב כחוב אבוד על מנת לפעול לסגירה של תיקי הוצאה לפועל תקועים כמתואר לעיל. בסדרה של פסקי דין קבע בית המשפט כי ניתן להסיק שחוב הפך לחוב אבוד לפי "מכלול הנסיבות" ולפי "התנהגות הצדדים". חובות יחשבו חובות אבודים כאשר אין אפשרות ריאלית לגבות אותם.

לסיוע משפטי מיידי בהליכי פשיטת רגל או גביית חובות,
לחץ כאן: יעוץ משפטי

לפי גישה זו ניתן בקלות להראות כי חוב אשר ננקטו בגינו הליכי הוצאה לפועל אך עדיין לא נתאפשרה גבייתו הוא למעשה חוב אבוד. מציאות משפטית זו מאפשרת לנושים רבים להכיר בחוב שניסו לגבות באמצאות ההוצאה לפועל כחוב אבוד, לרשמו ככזה בפנקסיהם ולזכות, לפחות, במס שהיה / יהיה עליהם לשלם בגין ההכנסה לכאורה שאבדה מרגע שהסתבר כי מדובר בחוב אבוד.

מנגד נראה כי בית המשפט נזהר מלקבוע כי לא ניתן עוד לנקוט בהליכי גבייה בגין חובות שהוכרו כחובות אבודים ונרשמו ככאלה בספרים החשבונאיים.

כך יכולים נושים לקבל את ההקלה המגיע לו מרשויות המס, כל עוד אכן לא ניתן לגבות את החוב האבוד, אך במקביל להמשיך לנקוט בהליכי גבייה על מנת לנסות ולגבותם בכל זאת. אם יעלה הדבר יחשב הסכום שיתקבל בפועל כהכנסה החייבת במס.

במקרים בהם מתעורר ספק בליבו של נושה לגבי יכולתו של חייב לשלם לו טוב יעשה אם ישקול היטב, בטרם יפנה להוצאה לפועל, אם לא כדאי לו להכיר כבר בחוב כחוב אבוד. כך ימנע מתשלום מס עליו ויוכל לפתוח בהליכי גביה רק אם יתגלה כי יש סיכוי של ממש שניתן יהיה לאלץ את החייב לשלם.

מרגע שהתברר מעל לכל ספק כי איין אפשרות עוד לגבות את החוב יעבור רישומו לסעיף חובות אבודים. לחץ כאן למידע נוסף וסיוע משפטי מיידי...