אתר פשיטת רגל נט - מה עושים במקרה שנוצרו חובות חדשים של פושט רגל?
חובות חדשים של פושט רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

חובות חדשים של פושט רגל - מה עושים?

Hebrew

במסגרת הליכי פשיטת רגל מצוי החייב תחת מעקב קפדני של הערכאה המשפטית אשר בוחנת את אופן התנהלותו לאורך ההליך, מידת תום ליבו וכדומה.

בית המשפט אינו רואה בעין יפה תרחיש של היקלעות החייב לחובות חדשים לאורך ניהול ההליך נגדו. בנסיבות אלה נוטה הערכאה המשפטית לבטל את הליכי פשיטת הרגל ולהורות על החזרת ההתנהלות נגד החייב למערכת ההוצאה לפועל.

בחינת יצירת חובות חדשים ואופן התייחסות בית המשפט לכךחובות חדשים של פושט רגל

צבירתם של חובות חדשים על ידי החייב נבדקת במסגרת בחינת מידת תום ליבו. בדיקה זו מתבצעת לגבי שני פרקי זמן - טרם פתיחת ההליך ולאורך ניהולו.

להתרשמות הערכאה המשפטית מתום ליבו של החייב נודעת השפעה על תוצאות הדיון ועל אופן סיומו של הליך פשיטת רגל.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008

טרם קבלת החלטה על פתיחת הליכי פשיטת רגל בוחן בית המשפט את הנסיבות שהובילו ליצירת החובות ואת מהותם ואופיים של החובות שנצברו. בכלל זה נבחנים המאמצים שגילה החייב לצורך צמצום חובותיו ומניעת קריסתו הכלכלית, לרבות ניסיון לפרוע את החובות הקיימים והימנעות מיצירת חובות חדשים ונוספים.

גם לאחר שהחייב הוכרז כפושט רגל והחלו להתנהל נגדו הליכים נבדק תום ליבו.

בין הנסיבות אשר מצביעות על חוסר תום לב: אי גילוי כלל נכסי החייב במסגרת הדוחות שהגיש, חוסר שיתוף פעולה עם כונס הנכסים במהלך חקירות, הימנעות מהצגת מסמכים וגילוי מידע נדרש, אי עמידה בתשלום החודשי שנקבע לחייב, אי הגשת דוחות חודשיים, חוסר הפעלה של מלוא פוטנציאל ההשתכרות של החייב לצורך הגדלת ההכנסות ופירעון החובות ובנוסף, היקלעות החייב לחובות כספיים חדשים.

דוגמאות לצבירת חובות חדשים

בין ההתנהגויות אשר עשויות להצביע על היקלעות לחובות חדשים: חתימת החייב על ערבויות שעה שאין לו אפשרות כלכלית לעמוד בהתחייבות שנטל על עצמו, צבירת חובות באופן בלתי חוקי דוגמת בתחום ההימורים ועוד.  

האמצעים הננקטים למניעת צבירה של חובות חדשים בהליך פשיטת רגל

פרט להתנהלותו הפרטנית של החייב לאורך ניהול הליכי פשיטת רגל נגדו, גם לערכאה המשפטית קיים אינטרס להגן עליו מפני תרחיש של צבירת חובות חדשים אשר פועל כאמור לרעתו של החייב.

לצורך כך, מיד לאחר מתן צו לכינוס נכסי החייב נכנסת לתוקפה הוראת הקפאת הליכים אוטומטית של כל ההליכים המשפטיים הקיימים נגד החייב ובכלל זה הליכי הוצאה לפועל שנפתחו נגדו. החל משלב זה מוטלת על החייב קשת רחבה של מגבלות אשר נועדו להבטיח בין היתר כי לא יקלע לחובות חדשים.

בין המגבלות המוטלות על החייב: כניסתו לסטאטוס מוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי, הגבלת החייב משימוש בכרטיסי אשראי אלא כנגד אישור מיוחד הניתן לו מטעם הנאמן, אי מתן הרשאה לייסוד תאגיד או חברות בו אלא במתן אישור מיוחד לכך על ידי בית המשפט / הנאמן ועוד. 

ההגבלות האמורות יבוטלו בהתקיים מספר תרחישים: במידה ואושר מתן צו הפטר לחייב, שעה שבוטלה הכרזת פשיטת הרגל נגד החייב, בביטול צו הכינוס אשר הוצא נגד החייב, במקרה של אישור הסדר פשרה בין החייב לבין הנושים או שעה שהערכאה המשפטית החליטה לבטל את המגבלות באופן גורף או חלקי מטעמים מיוחדים.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין בענייני פשיטת רגל?
חייגו עכשיו
03-5759008