נושה מובטח הוא נושה שתביעתו כנגד החייב מוגנת במלואה או בחלקה על ידי שיעבוד נכס. למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...
נושים מובטחים בהליך פשיטת רגל - חייג: 03-5759008
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

מהם נושים מובטחים בהליך פשיטת רגל?

Hebrew

הגדרתם של נושים מובטחים

כאשר מדובר בחוב אשר לו חייב וזכאי, הנושה הוא בעל הזיכוי, כלומר זה שחייבים לו. נושה רגיל, או נושה בלתי מובטח,  הוא נושה שאין לו ביטחונות כנגד החוב אשר חבים לו. זו הסיבה, שבמקרה של חוב שמגיע לכדי פשיטת רגל או פירוק, עשויים להיות נכסים שחובו לא יוכל להיפרע מהם.

בסך הכל, בעת פירוק או פשיטת רגל, נושה בלתי מובטח יקבל את חלקו בנכסי החברה עד גובה החוב ביחס שווה לכל שאר נושי החברה, מתוך כלל הנכסים שאינם משועבדים כנגד נושה מובטח.

נושה מובטח הוא נושה שתביעתו כנגד החייב מוגנת במלואה או בחלקה על ידי שיעבוד נכס. יש לו ערבון כנגד החוב אשר חבים לו, כלומר שיעבוד או מישכון או משכנתא על נכס או נכסי החייב. נושה מובטח, בעת פירוק או פשיטת רגל, יהיה ראשון לקבל תמורה ממכירת נכסי החייב המשועבד.

נושים רגילים יחלקו בשארית הממון ממימוש נכסי החייב, לאחר שכוסו כל חובותיו של החייב לנושים מובטחים. אם גובה שווי הערבון נמוך מגובה החוב לחייב, יכוסה רק החוב שכנגד עירבון בהסדר נושים מובטחים, ובשאר החוב ייחשב הנושה נושה לא מובטח.

מיהו נושה? לחץ למידע נוסף

מהם נכסים המכירים את המחזיק בהם כנושים מובטחים?

בעלי משכנתא או מישכון שנערך בהסכם מישכון על ידי החייב והזוכה וכן נירשם אצל רשם המשכונות, או בעל זכות עיכבון, המוגדרת כזכות על פי דין לעכב מיטלטלין עד שיסולק החוב. ישנם מיסים מסויימים הנזכרים בפקודת המיסים שגם הם נחשבים חובות שבעליהם נושים מובטחים.

בטוחה נוספת היא החזקת נכסי החייב ברשות הנושה, כאשר הנושה סיפק שירותים לנכסי החייב. מותר לנושה להשאיר ברשותו את נכסי החייב עד לפירעון התשלום. למשל, אם החייב הוא בעל רכב שנמצא במוסך, רשאי המוסך לתקן את הרכב ולהשאיר אותו אצלם כנגד החוב. כל זמן שהנכס בחזקת הנושה, הנושה נחשב על פי דין כנושה מובטח.

כיצד יכול נושה מובטח לסלק את החוב?

פרט לעובדה שבמימוש נכסי החייב לנושה מובטח קיימת עדיפות ברורה בסילוק החוב על פני נושה שאינו מובטח, ישנו הבדל חשוב נוסף בין נושה בלתי מובטח לבין נושה מובטח - בעוד נושה בלתי מובטח כפוף להליכי פשיטת רגל הקבועים בחוק, בעל חוב מובטח יכול לפעול כנגד החייב גם מחוץ למסגרת ההליכים המתנהלים מולו לפשיטת רגל.

הליכים אפשריים נוספים בפני נושה מובטח לגביית חובות:

מימוש הנכס שהופקד בידיו כעירבון, ללא תלות בהליך פשיטת הרגל, כלומר - נושה מובטח יכול למכור את הנכס שהופקד בידיו ובכסף שקיבל ליישב את החוב.

אם שווי הנכס שהופקד כעירבון נמוך משווי החוב ומימושו אינו מאפשר כיסוי מלא של החוב, שארית החוב תיחשב חוב רגיל והנושה הופך להיות נושה בלתי מובטח על שארית החוב. כלומר, אם מימש העירבון ומכר את הנכס, והנכס כיסה חלק מהחוב, שארית החוב תתקבל בחלוקה שווה של נכסי החייב בין כל הנושים הלא מובטחים בהליך המקובל של פשיטת רגל.

נושה מובטח אינו חייב לממש את הנכס כדי להתקדם בסילוק החוב, אם אינו מעוניין בכך. הנושה יכול להעריך על ידי שמאי את שווי הנכס ולראות בסכום שווי הנכס כחוב שסולק, וכך להשאיר בידיו את הנכס שהופקד כעירבון. אם שווי הנכס נמוך משווי החוב, שארית החוב תיחשב חוב של נושה בלתי מובטח ותסולק בהליך פשיטת הרגל.

לסיכום, נושה מובטח הוא נושה שבאין אפשרות לסגירת החוב, למשל כאשר החייב פושט רגל, יש לו עדיפות על פני נושה רגיל. כאשר עורכים הסכם של הלוואה, מומלץ לשקול לקחת ערבות כנגד החוב.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בתחום פשיטת רגל, לחץ כאן: יעוץ משפטי

נושה מובטח הוא נושה שתביעתו כנגד החייב מוגנת במלואה או בחלקה על ידי שיעבוד נכס. למידע וסיוע משפטי מיידי, לחץ כאן...