פשיטת רגל - המעסיק שלך פשט רגל ונותר כשהוא חייב לך כסף? על זכויות עובדים במקרה פשיטת רגל של מעסיק
זכויות עובדים בעת פשיטת רגל של מעביד
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

המעסיק שלך פשט רגל וחייב לך כספים?

Hebrew

לא מעטים הם המקרים בהם אדם או תאגיד מגיעים למצב של פשיטת רגל ומפסיקים פעילותם העסקית בעודם חייבים כספים, מטבע הדברים שאירועים כאלה מתרחשים לעיתים תכופות יותר בתקופות מיתון ומצב כלכלי קשה.

כאשר עסקים כאלה מפסיקים את פעילותם נותרים בדרך כלל התחייבויות בלתי ממומשות גם כלפי העובדים. עובדים של אדם או חברה אשר פשטו רגל עשויים למצוא את עצמם מול מעסיק אשר הפסיק את פעילותו כאשר עדיין הוא חב להם תשלומים כגון משכורות, פיצויי פיטורין, דמי הבראה, חופשה צבורה וכו'.

מתעוררת השאלה מה הן זכויות עובדים בעת פשיטת רגל של מעביד, מה הוא מעמדם של עובדים מול נושים אחרים, מה זכויותיהם מאת המוסד לביטוח לאומי, האם יוכלו לחייב את בעלי המניות אישית לשלם להם את המגיע להם ועוד.

לקבלת סיוע משפטי בנושא פשיטת רגל ליחצו: יעוץ משפטי

המוסד לביטוח לאומי למען זכויות עובדים

המחוקק נתן דעתו למצוקתם של עובדים אשר מקום עבודתם נסגר בשל פשיטת רגל. בחוק הביטוח הלאומי עוסק פרק ח' בביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

שם, בסעיף 182, נקבע כי עובד יהיה זכאי לגמלה מאת הביטוח הלאומי אם:

  • מעסיקו הוכרז כפושט רגל או אם נפטר המעביד, ניתן צו ניהול עיזבון לפי פקודת פשיטת רגל
  • ניתן צו לפירוק חברה, שותפות או אגודה. פירוק הנעשה על ידי בית משפט או בהשגחתו
  • העובד היה מועסק על ידי אגודה שיתופית אשר לה הוצא צו פירוק אגודה שיתופית
  • לעמותה בה הועסק העובד ניתן צו פירוק לפי סעיף 49 (4) לחוק העמותות
  • ניתן צו פירוק לשותפות לפי פקודת השותפויות. אם זו פורקה מבלי שנתמנה כונס נכסים, נאמן או מנהל עסקים יחשב כל אחד מן השותפים כמעסיק של כל עובד אשר היה מועסק בשותפות שבהליכי פירוק.

התביעה לגמלה מוגשת אל כונס הנכסים הרשמי וכרוכה בתשלום אגרה בגובה כ-250 ש"ח המשמשת לתשלום שכר טרחת עורך דין הממונה על ידי בית המשפט, לפי בקשת הכנ"ר, לבדיקת תביעות החוב.

הגמלה נועדה להשיב לעובדים כספים המגיעים להם כמוגדר בסעיף 180 לחוק הביטוח הלאומי (לא רק שכר עבודה אלא כל סכום הרואים אותו כשכר עבודה על פי כל דין). לגמלה מוגדר גובה מקסימאלי העומד כיום על כ 70,000 שקלים, כל סכום המגיע לעובד מעבר לתקרה זו יצטרך לתבוע מקופת הפירוק / הכינוס.

המוסד לביטוח לאומי לא ידרש לשלם פיצויי הלנה בגין שכר העבודה שלא שולם במועד.

בית המשפט נדרש לא פעם לתת דעתו לסוגיות שונות הנוגעות לתשלום הגמלה על פי סעיף 182 הנ"ל. כך למשל בהליך ע"א 10961/04 - המוסד לביטוח לאומי נ' מתן גוטר ואח' נקבע כי הגמלה לפי פרק ח' שבחוק הביטוח הלאומי - זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד, חלה גם על דמי הודעה מוקדמת (על פיטורין או התפטרות).

חיוב בעלי מניות באופן אישי בתשלום לעובדים

על מנת לחייב בעלי מניות בתאגיד שפורק לשלם את המגיע לעובדי התאגיד נדרשת פעולת "הרמת מסך".

הרמת מסך היא פעולה בעייתית הן משפטית והן מעשית. הרמת מסך פוגעת בהסתמכותם של בעלי מניות שחובות החברה לא יהפכו לחובותיהם האישיים (בכל אופן כל עוד לא חטאו בתרמית או מעשה הונאה).

בכל זאת בפסק הדין בע"ע "מרים פרידמן – יוניוב ירחמיאל ובניו חברה קבלנית בע"מ ואחרים" הציג השופט שמואל צור גישה לפיה ניתן לעיתים להגמיש את נושא הרמת המסך ולאפשר במקרים מתאימים סעד בדרך כזו לעובדים של תאגיד שפורק.

בכל מקרה בו בית המשפט שוקל הרמת מסך שכזו יהיה עליו לעשות זאת בזהירות יתרה תוך התחשבות בענייניהם של בעלי המניות והנושים האחרים.

עובד שמעסיקו פשט את הרגל זכאי לתבוע את המגיע לו מן המעביד פושט הרגל ישירות. זאת כנושה (הנקרא "זכאי" במסגרת הליכי הוצאה לפועל). חובות לעובדים מכונים חובות בדין קדימה ובחלוקת משאבים שהצליח כונס הנכסים להעמיד לשם תשלום חובותיו של פושט רגל יהיה מעמדם עדיף משל נושים אחרים חוץ מאשר מוסדות המדינה וחובות בגין מזונות.

עורך דין העוסק בדיני עבודה, פשיטת רגל וזכויות עובדים ידע לקדם בדרך הטובה ביותר את ענייניהם של עובדים שמעבידם פשט רגל והפסיק את פעילותו העסקית בעודו חייב להם כספים.

קיראו על: חוק הגנת השכר במקרה פשיטת רגל

לקבלת סיוע משפטי בנושא פשיטת רגל ליחצו: יעוץ משפטי