פשיטת רגל נט - על הליכי פשיטת רגל של חברה בישראל...
פשיטת רגל של חברה בישראל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

הליך פשיטת רגל של חברה בישראל

Hebrew

על פי הדין הישראלי הליך פשיטת רגל מיועד עבור אדם יחיד או שותפות. כאשר חברה נקלעת לחדלות פירעון ואין באפשרותה לעמוד בתשלומים לעובדים, ספקים ונושים יחולו הליכי פירוק או הבראה.

גורמים נוספים, המהווים עילה להגשת בקשה להורות על פירוק חברה ומנויים בפקודת החברות, הינם: התגלעות מחלוקות בין בעלי המניות בחברה, המסכלות את המשך ניהולה התקין וגורמות לאי מימוש האופציות, הנתונות בידיהם, להקפאה בתחילת הפעילות העסקית או להפסקתה; קבלת החלטה מיוחדת של החברה לגבי פירוקה וכן מטעמי צדק ויושר.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

מידע חשוב לפני תחילת הליך פשיטת רגל של חברה

משמעות הליך הפירוק הינה סיום פעילותה העסקית של החברה. צעד זה כרוך בסופן של שתי התקשרויות חוזיות: בין החברה לבין בעלי מניותיה ובין בעלי המניות לבין עצמם.

מערכת המשפט הישראלית מכירה בשלוש מתכונות לצורך פירוק חברה: מרצון; על ידי בית משפט או בפיקוח ערכאה משפטית. 

הגשת בקשה לפירוק חברה יכולה להיעשות על ידי החברה עצמה, כאישיות משפטית נפרדת; נושי החברה; משתתף ובעל מניות בחברה ובנסיבות מיוחדות גם על ידי רשם החברות, כונס הנכסים הרשמי והיועץ המשפטי לממשלה. 

שלבים בהליכי פשיטת רגל של חברה בע"מ

 • טרם הגשת בקשת הפירוק לבית המשפט יש להגיש לכונס הרשמי את העתק הבקשה בצירוף אישור על תשלום פיקדון
 • הגשת בקשת הפירוק לערכאות - תיעשה לבית המשפט המחוזי, שבתחום שיפוטו ממוקם המשרד הרשום של החברה או מקום עסקיה המרכזי
 • כשהמבקש הוא גורם חיצוני לחברה חלה עליו חובה להמצאת העתק מהבקשה למשרדה הרשום של החברה
 • לאחר הגשת הבקשה יקבע בית המשפט מועד לקיום דיון בפניו
 • פרסום הגשת בקשת הפירוק ומועד הדיון - ייעשה ברשומות ובאחד העיתונים היומיים. תקנות החברות (פירוק) קובעות, כי יבוצע כשבועיים לפחות טרם מועד הדיון
 • מסירת הודעה למגיש הבקשה בדבר רצונו של גורם מסויים להשתתף בדיון - תיעשה לפחות שבוע לפני מועדו
 • הגשת התנגדות לבקשת הפירוק - נדרשת להתבצע שבוע לפחות לפני מועד הדיון בבקשה. יש לצרף תצהיר מאמת לכתב ההתנגדות, המפרט את נימוקי ההתנגדות, במקביל יימסר העתק למבקש
 • דיון בבקשה - דרישת קדם הינה המצאת תעודה מטעם הרשם או פקיד בית משפט מוסמך, המהווה אישור על כך, שהמבקש מילא אחר הוראות החוק בדבר הגשת הבקשה
 • בית המשפט רשאי לקבל את הבקשה ולהורות על פירוק החברה או לדחותה. בנוסף, מסורה בידיו סמכות מינוי מפרק זמני, לרבות הכונס הרשמי, המשמש מפרק זמני עד מינוי מפרק קבוע. הכונס הרשמי יכנס אסיפת נושים או משתתפים להעלאת הצעות לגבי זהות מפרק החברה
 • מתן צו פירוק - מטיל על נושאי המשרה חובת הגשת דו"ח אודות מצבה העסקי של החברה בפירוט נכסיה, חובותיה, פרטי הנושים ועוד
 • ביצוע הפירוק - באחריות המפרק, שאמון על מכירת הנכסים וחלוקת התמורה בין הנושים ואת היתרה בין  בעלי המניות. עוד בסמכותו - ריכוז התביעות בפירוק, דיון והכרעה בהן; ניהול עסקי החברה ככל הנדרש לפירוק; יזום חקירות נגד בעלי תפקידים בחברה, לבירור הסיבות לקריסתה
 • הפיכת הכונס הרשמי למפקח על הפירוק - לאחר מינוי מפרק קבוע
 • סיום הליכי הפירוק - במתן צו בית משפט

סיוע וליווי משפטי של עורך דין בעת הליך פשיטת רגל של חברה בע"מ

בהליכי פירוק חברה מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי. עורך דין מהתחום יסייע בהגשת הבקשה וצרופותיה לבית המשפט, יפקח אחר ניהול הפירוק, תוך הגנה על האינטרסים של מגיש הבקשה ויפעל לסיום ההליך במהירות ולחלוקת תמורת מכירת נכסי החברה בין הנושים ובעלי המניות.

פסק דין לדוגמא

הליך ע"א 6547/99 מדינת ישראל, משרד השיכון נ' עו"ד קרייתי, מפרק חברת ביתרומעץ, עסק בסוגיה האם לאחר מתן צו פירוק נגד חברה מופקע אוטומטית עיקול זמני, שחל על נכסי החברה באופן, שמחייב את המחזיק למסור את הנכס המעוקל לידי המפרק.

נפסק, כי צו הפירוק אינו מפקיע את העיקול הזמני, שהוטל. לפיכך, עד למועד, בו קיבל בית המשפט החלטה עקרונית בעניין ביטול העיקול, שהומצאה למחזיק, יש להוסיף לראות בו מחזיק ולהכיר בזכויותיו.
 

לחץ כאן לקריאה בנושא פשיטת רגל של שותפות

 

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
העסק קורס - האם לפנות לפשיטת רגל? - העסק בקריסה כלכלית - האם כדאי לפנות להליך פשיטת רגל? בואו הבין יותר על הליכי פשיטת רגל של חברות ועסקים...