פשיטת רגל נט - על פשיטת רגל של אדם פרטי ע"פ חוק בישראל...
פשיטת רגל של אדם פרטי על פי חוק בישראל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

פשיטת רגל של אדם פרטי ע"פ חוק בישראל

Hebrew

המציאות הכלכלית בימינו מזמנת תרחישי היקלעות אדם פרטי, עסק או שותפות לקשיים פיננסיים. שעה שאין ביכולת גורמים אלה לפרוע את חובותיהם מהווה פשיטת רגל ערוץ פעולה מתאים לנסיבות.

מדובר בהליך משפטי, שנפתח לבקשת החייב או ביוזמת נושיו. תכליתו המרכזית הינה לכנס את נכסי החייב, למוכרם ולהסדיר את החובות באמצעות התמורה.

תנאי סף להגשת בקשה להכרזה על פשיטת רגל של אדם פרטי

החייב נדרש לעמוד במספר קריטריונים, המפורטים בפקודת פשיטת הרגל:

גילו הינו לפחות 18 שנים; בעת ביצוע מעשה פשיטת הרגל התגורר, שהה או ניהל את עסקיו בישראל; קיום מעשה פשיטת רגל, שבוצע על ידי החייב או נעשה לגביו, לרבות: מתן מתנת מרמה, שעבוד או העברת מרמה, התחמקות מהנושים בדרכים שונות ומילוט נכסיו לחו"ל; גובה החוב עומד על 15,000 ש"ח לפחות, שעה שמגיש הבקשה הוא החייב ועל 65,000 ש"ח לפחות במידה והבקשה מוגשת על ידי נושה.

לבקשה יש לצרף דו"ח מאומת על ידי עורך דין ובו פירוט הכנסות, הוצאות ונכסים של החייב ומשפחתו וכן סך החובות לנושים.  

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

נקודות ציון עיקריות בהליך פשיטת רגל של אדם פרטי

פשיטת רגל הינה הליך סבוך וממושך. על שלביו המרכזיים נמנים:

  • הגשת בקשה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל - על ידי החייב או אחד הנושים
  • קביעת מועד לדיון בפני הערכאות - בפרק הזמן שעד לדיון ממונה הכונס הרשמי ככונס זמני לנכסי החייב. בידי הנושים קיימת אפשרות להגיש תביעות חוב, שיבוררו ויוכרעו על ידו. בנוסף, מוסמך הכונס הרשמי לערוך חקירות בדבר יכולתו הכלכלית של החייב
  • עריכת דיון בעניין מתן צו הכינוס - לאחר אישור הבקשה ימונה כונס קבוע, לאיסוף נכסי החייב ומכירתם. משלב מתן צו הכינוס יעוכבו באופן אוטומטי כל ההליכים המשפטיים, התלויים ועומדים נגד החייב. צעד זה מאפשר הסרת הלחץ מכתפיו מפני נקיטת צעדים על ידי הנושים
  • כינוס אסיפת נושים - במהלכה מחליטים הנושים לגבי המשך ההליך, בוחרים נאמן לנכסי החייב וממנים וועדת ביקורת לבחינת פעולות הנאמן
  • הכרזת בית המשפט על פשיטת רגל - תתבסס על חקירות מסוגלתו הפיננסית של החייב. שיקול מכריע באישור הבקשה הינו תום לב החייב בשעה שנוצרו החובות ובהליך פשיטת הרגל עצמו, לרבות מידת שיתוף פעולה, גילוי מידע ועוד. באישור הבקשה ייכנס החייב לסטאטוס פושט רגל, המטיל עליו מגבלות סחרות בשיקים, לקיחת אשראי וחברות בתאגיד. לעיתים יוגבל גם חופש התנועה שלו במסגרת צו עיכוב יציאה מהארץ. לאחר ההכרזה ידרש החייב לעמוד בהחזר החודשי, שיוטל עליו בהתאם למצבו הכלכלי, משכורתו ונכסיו
  • הגעה להסדר או פשרה עם נושים, באישור בית משפט - יובילו לסיום ההליך בכל שלב נתון
     
  • מתן צו הפטר - ניתן כנגד עמידה בהסדר התשלומים או כאשר בית המשפט נוכח, כי אין באפשרות החייב לעמוד בכך. הצו מוחק את חובות העבר של החייב ומאפשר לו לפתוח דף חדש

נקלעת לחובות כבדים? החלטת לגשת להליך פשיטת רגל? פנה אל עורך דין!

נוכח מורכבותו הרבה של הליך פשיטת רגל, מומלץ לחייב, המגיש בקשה כאמור או שבקשה מוגשת בעניינו, להסתייע בייעוץ משפטי.

עורך דין מהתחום ילווה את החייב לאורך ההליך - משלב הגשת הבקשה, לרבות ניסוחה וצירוף המסמכים הנדרשים באופן, שיגביר סיכויי קבלתה ובהמשך - בעמידה לימין החייב לאורך ההליך, ניהול החקירות והתנהלות מול הנושים והערכאות.

עורך הדין יגן על האינטרסים של מרשו, ינסה לצמצם את המגבלות, המוטלות עליו ויחתור לקבלת צו הפטר.

פסק דין לדוגמא - פשיטת רגל של אדם פרטי בישראל

הליך ע"א 3929/02 רויטל לוין כרם נ' שילר, הנאמן על נכסי פושט הרגל עסק במעמדה של אישה, שפרעה את חובות בעלה לנושים וזאת מכוח ערבויות, עליהן היתה חתומה. בית המשפט העליון קיבל את ערעור התובעת ופסק, כי בסדר הקדימות לפירעון החובות יהיה מעמדה כשל נושה רגילה.

בכך נדחתה פסיקת המחוזי לפיה, מעמד התובעת, כאשת פושט הרגל, הינו של נושה נדחית, אשר זכאותה לקבלת דיבידנד קמה רק לאחר החזר החובות ליתר הנושים.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
הסדר החובות של השף אייל שני - בואו לקרוא ולדעת יותר על הסדר החובות שאליו הגיע השף אייל שני במסגרת הליך פשיטת הרגל שמתנהל נגדו...