פשיטת רגל נט - הסברים על דרישת תום הלב במסגרת הליכי פשיטת רגל...
תום לב במסגרת הליכי פשיטת רגל
x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:

תום לב במסגרת הליכי פשיטת רגל

Hebrew

תום לב הינו מונח משפטי המהווה דרישת יסוד בשיטת המשפט הישראלי בכלל ובדיני פשיטת רגל בפרט. בדונה בתיק פשיטת רגל בוחנת הערכאה המשפטית את תום ליבו של החייב בשני פרק זמן:
טרם פתיחת התיק, קרי מעשים ומחדלים של החייב אשר הובילו לנקיטה בהליכי פשיטת רגל נגדו לצד מידת תום ליבו לאורך ניהול ההליך עצמו.

להתרשמות בית המשפט מהתנהלותו ומידת תום ליבו של החייב בשני מישורי זמן אלה נודע משקל רב ביחס לתוצאות הדיון והבאת הליכי פשיטת הרגל לידי סיום.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008

שיקולים לבחינת תום לב לפני פתיחת הליכי פשיטת הרגל

בעניין תקופה זו עומד בית המשפט על נסיבות יצירתם של החובות ואופיים כמו גם על מהות יחסי החייב עם הנושים בעת יצירת החוב.

בין הטעמים העיקריים אשר נבחנים ביחס להתנהלות החייב בפרק הזמן בו נקלע לקשיים כלכליים:
 

  • התנהגות החייב כלפי הנושים במועד יצירת החובות - האם היתה תמת לב, הגונה וישרה ללא כוונה לגרום נזק או שהתאפיינה בסיכון מחושב של הנושים תוך הכרת החייב בכך שלא תום לב במסגרת הליכי פשיטת רגליוכל לעמוד בפירעון חובותיו
  • התנהלות הנגועה במרמה - אגב הצגת מצגי שווא כלפי הנושים, הברחה או מילוט נכסים
  • העדפת מרמה של נושים - שעה שהחייב ביכר נושים מסוימים על פני נושים אחרים
  • מאמצים בהם נקט החייב למזעור החובות ומניעת נפילה כלכלית - לרבות בחינת התנהלותו הכספית של החייב: האם נהג בפזרנות ונטל על עצמו התחייבויות פיננסיות מיותרות או שגילה אחריות, חסך כספו, פעל להסדרת החובות הקיימים ונמנע מיצירת חובות חדשים.

שיקולים מנחים בבחינת תום לב החייב לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל

במישור זה נבחנת מידת תום הלב של החייב לאורך ניהול הליכי פשיטת רגל, בכלל זה:

  • גילוי כלל נכסי החייב במסגרת הדוחות שנדרש להגיש
  • מידת שיתוף הפעולה עם כונס הנכסים לאורך החקירות
  • נידוב מידע והצגת מסמכים רלוונטיים
  • עמידת החייב בתשלומים שנקבעו עבורו מראש והגשת הדוחות החודשיים
  • אי צבירת חובות חדשים
  • אי הפעלה של מלוא הכישורים והפוטנציאל של החייב לצורך הגדלת הכנסותיו עשויים להיחשב כהתנהלות הנגועה בחוסר תום לב

נטל ההוכחה בסוגית תום הלב

נטל השכנוע בעניין תום הלב מוטל על כתפי החייב, ממנו מצופה להוכיח כי התנהגותו היתה חפה מחוסר חוקיות, מרמה או רמאות ונעדרת כוונה פלילית. לביסוס טענותיו נדרש החייב להגיש תצהירים ומסמכים המאששים את תום ליבו.

השפעת תום הלב על תוצאות ההליך

סוגית תום הלב הינה בעלת משקל רב לגבי תוצאות הדיון בהליך פשיטת רגל. התרשמות הערכאה המשפטית כי החייב התנהג בתום לב עובר להגשת הבקשה תוביל לאישורה ולהכרזת בית המשפט על החייב כעל פושט רגל.

מנגד, אי הצלחת החייב להוכיח כי נהג בתום לב, שעה שניכר כי התנהגותו היתה משוללת אחריות ובלתי זהירה, יובילו לדחיית הבקשה.

הרציונאל העומד מאחורי הדבר הינו, כי בית המשפט לא ייתן ידו לחייב אשר ידיו אינן נקיות במתן הגנה משפטית, מחשש להפיכת הליך פשיטת הרגל לעיר מקלט של חייבים מפני נושיהם.

במידה והליך פשיטת הרגל נפתח, התנהלות תמת לב של החייב לאורך ניהול ההליך תטה את הכף לטובת אישור בקשת ההפטר שיגיש החייב, המאפשרת לו למחוק את חובות העבר ולפתוח דף חדש ונטול חובות.

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין?
חייגו עכשיו
03-5759008